ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಸಂ. 58, ಫೀಲ್ಡ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ. ಎಂ. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಭವನ
ಫೀಲ್ಡ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ. ಎಂ. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560025
ದೂರವಾಣಿ : 080 - 25589459
ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ರವಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ (ನಿವೃತ್ತ)
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಮಾಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಎಂ ಎಸ್ ಲೋಲಾಕ್ಷ

JSN_TPLFW_GOTO_TOP