ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ನಿಲಯ, ಶಂಕರಪುರಂ,
ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಮೊದಲನೆ ಕ್ರಾಸ್,
ಹಾಸನ - 573201
ದೂರವಾಣಿ : 08172 - 250465
ಇ - ಅಂಚೆ : JLIB_HTML_CLOAKING

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಬಾಗಲಕೋಟ - 587101
ದೂರವಾಣಿ : 08354 - 235434
ಇ - ಅಂಚೆ : JLIB_HTML_CLOAKING

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಕೆ. ಬಾಲರಾಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 577201
ದೂರವಾಣಿ : 08182 - 220925
ಇ - ಅಂಚೆ : JLIB_HTML_CLOAKING

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಎ ಬಿ ದೇವಯ್ಯ ಭವನ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ
ಮೈಸೂರು - 570005
ದೂರವಾಣಿ : 0821 - 2425240
ಇ - ಅಂಚೆ : JLIB_HTML_CLOAKING / JLIB_HTML_CLOAKING

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ - 581301
ದೂರವಾಣಿ : 08382 - 226538
ಇ - ಅಂಚೆ : JLIB_HTML_CLOAKING

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿಕಾಸ ಭವನ ಸಂಕೀರ್ಣ
ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ - 585102
ದೂರವಾಣಿ : 08472 - 225003
ಇ - ಅಂಚೆ : JLIB_HTML_CLOAKING

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ
ಧಾರವಾಡ - 580001
ದೂರವಾಣಿ : 0836 - 2440176
ಇ - ಅಂಚೆ : JLIB_HTML_CLOAKING

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ
ಬಿಜಾಪುರ - 586101
ದೂರವಾಣಿ : 08352 - 250913
ಇ - ಅಂಚೆ : JLIB_HTML_CLOAKING

 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಊರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ಸ, ಅಶೋಕನಗರ ಪೋಸ್ಟ
ಮಂಗಳೂರು - 575006
ದೂರವಾಣಿ : 0824 - 2450933
ಇ - ಅಂಚೆ : JLIB_HTML_CLOAKING

 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮಡಿಕೇರಿ - 571201
ದೂರವಾಣಿ : 08272 - 229866
ಇ - ಅಂಚೆ : JLIB_HTML_CLOAKING

 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಳಗಾವಿ - 590002
ದೂರವಾಣಿ : 0831 - 2469341
ಇ - ಅಂಚೆ : JLIB_HTML_CLOAKING

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಸಂ. 58, ಫೀಲ್ಡ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ ಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಭವನ
ಫೀಲ್ಡ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ ಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 25
ದೂರವಾಣಿ : 080 - 25588718
ಇ - ಅಂಚೆ : JLIB_HTML_CLOAKING

 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಸಂ. 58, ಫೀಲ್ಡ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ ಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಭವನ
ಫೀಲ್ಡ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ ಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 25
ದೂರವಾಣಿ : 080 - 25585119
ಇ - ಅಂಚೆ : JLIB_HTML_CLOAKING

JSN_TPLFW_GOTO_TOP