ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ನಿಲಯ, ಶಂಕರಪುರಂ,
ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಮೊದಲನೆ ಕ್ರಾಸ್,
ಹಾಸನ - 573201
ದೂರವಾಣಿ : 08172 - 250465
ಇ - ಅಂಚೆ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಬಾಗಲಕೋಟ - 587101
ದೂರವಾಣಿ : 08354 - 235434
ಇ - ಅಂಚೆ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಕೆ. ಬಾಲರಾಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 577201
ದೂರವಾಣಿ : 08182 - 220925
ಇ - ಅಂಚೆ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಎ ಬಿ ದೇವಯ್ಯ ಭವನ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ
ಮೈಸೂರು - 570005
ದೂರವಾಣಿ : 0821 - 2425240
ಇ - ಅಂಚೆ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ - 581301
ದೂರವಾಣಿ : 08382 - 226538
ಇ - ಅಂಚೆ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿಕಾಸ ಭವನ ಸಂಕೀರ್ಣ
ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ - 585102
ದೂರವಾಣಿ : 08472 - 225003
ಇ - ಅಂಚೆ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ
ಧಾರವಾಡ - 580001
ದೂರವಾಣಿ : 0836 - 2440176
ಇ - ಅಂಚೆ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ
ಬಿಜಾಪುರ - 586101
ದೂರವಾಣಿ : 08352 - 250913
ಇ - ಅಂಚೆ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಊರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ಸ, ಅಶೋಕನಗರ ಪೋಸ್ಟ
ಮಂಗಳೂರು - 575006
ದೂರವಾಣಿ : 0824 - 2450933
ಇ - ಅಂಚೆ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮಡಿಕೇರಿ - 571201
ದೂರವಾಣಿ : 08272 - 229866
ಇ - ಅಂಚೆ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಳಗಾವಿ - 590002
ದೂರವಾಣಿ : 0831 - 2469341
ಇ - ಅಂಚೆ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಸಂ. 58, ಫೀಲ್ಡ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ ಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಭವನ
ಫೀಲ್ಡ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ ಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 25
ದೂರವಾಣಿ : 080 - 25588718
ಇ - ಅಂಚೆ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಸಂ. 58, ಫೀಲ್ಡ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ ಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಭವನ
ಫೀಲ್ಡ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ ಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 25
ದೂರವಾಣಿ : 080 - 25585119
ಇ - ಅಂಚೆ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top