ಯುದ್ಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಅನುದಾನಗಳು

1. ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬನೇ / ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗ / ಮಗಳು ಸೈನ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ರೂ. 450 ಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

2. ಕುಟುಂಬದ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ಸೈನ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ರೂ. 600 ಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

3. ಕುಟುಂಬದ ಮೂರೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸೈನ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ರೂ. 750 ಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

 

  SL.

No.

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವಿವರ / Awards  ನಗದು ಅನುದಾನ / Cash Grant 
   
01.

ಪರಮ ವೀರ ಚಕ್ರ / Parama Veera Chakra

        25,00,000

02.

ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ   / Maha Veera Chakra

        12,00,000

03.  

ವೀರ ಚಕ್ರ  / Veera Chakra

        8,00,000

04.  

ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ / Ashoka Chakra

        25,00,000

05.  

ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ    / Keerhi Chakrs

        12,00,000

06.  

ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರ   / Shourya Chakra

        8,00,000

07.  

ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಯುದ್ಧ ಸೇವಾ ಪದಕ / Sarvottam Yudh Seva Medal

        2,00,000

08.  

ಉತ್ತಮ ಯುದ್ಧ ಸೇವಾ ಪದಕ / Uttam Yudh Seva Medal

        1,50,000

09.

ಯುದ್ಧ ಸೇವಾ ಪದಕ  / Yudh Seva Medal

        75,000

10.

ಸೇನಾ / ನೌಸೇನಾ / ವಾಯು ಸೇನಾ ಪದಕ

Sena / Nausena / Vayusena Medal

       2,00,000

11.

ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ 

       2,00,000

 

ಶೌರ್ಯೇತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

  SL. NO. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವಿವರ  ನಗದು ಅನುದಾನ  
   
01.

ಪರಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ / Param Vishisht Seva Medal

          1,70,000

02.

ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ / Athi Vishisht Seva Medal

          1,00,000        

03.  

ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕ    / Vishisht Seva Medal

            34,000

 

Go to top