ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

  SL. NO. PARTICULARS   DESIGNATION
   
01.

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ಸಂ. 58, ಫೀಲ್ಡ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ ಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಭವನ 
ಫೀಲ್ಡ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ ಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು - 25

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

02.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ನಿಲಯ, ಶಂಕರಪುರಂ,
ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಮೊದಲನೆ ಕ್ರಾಸ್,
ಹಾಸನ - 573201

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

03.  

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಬಾಗಲಕೋಟ - 587101

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

04.  

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಕೆ. ಬಾಲರಾಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 577201

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

05.  

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಎ ಬಿ ದೇವಯ್ಯ ಭವನ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ
ಮೈಸೂರು - 570005

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

06.  

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ - 581301

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

07.  

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿಕಾಸ ಭವನ ಸಂಕೀರ್ಣ
ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ - 585102

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

08.  

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ
ಧಾರವಾಡ - 580001

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

09.

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ
ಬಿಜಾಪುರ - 586101

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

  10.

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಊರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ಸ, ಅಶೋಕನಗರ ಪೋಸ್ಟ
ಮಂಗಳೂರು - 575006

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  11.  

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮಡಿಕೇರಿ - 571201

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  12.

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಳಗಾವಿ - 590002

 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  13.

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಸಂ. 58, ಫೀಲ್ಡ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ ಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಭವನ
ಫೀಲ್ಡ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ ಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 25

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  14.

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಸಂ. 58, ಫೀಲ್ಡ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ ಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಭವನ
ಫೀಲ್ಡ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ ಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 25

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  15.

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ಸಂ. 58, ಫೀಲ್ಡ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ ಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಭವನ 
ಫೀಲ್ಡ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ ಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು - 25

 

 

Go to top